REGULAMIN MIESZKAŃCÓW

REGULAMIN Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górnie


Regulamin został opracowany na podstawie:


1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ( Dz. U. Nr 115 poz.728 z późń. zm).


2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Z 2005 r. Nr 217 poz.1837).


3. Regulaminu Organizacyjnego oraz Statutu Domu Pomocy Społecznej w Górnie.


Dom Pomocy Społecznej w Górnie funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca Domu. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.


§ 1.


1.Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych i religijnych w formach i w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb, a w szczególności:

 • Miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową, oraz środki utrzymania higieny osobistej
 • Wyżywienia, również dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza, w ramach obowiązujących norm żywieniowych.
 • Pielęgnację -w tym pielęgnację w czasie choroby z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności.
 • Zabiegów usprawnienia leczniczego, rehabilitacji i fizykoterapii w miarę możliwości Domu Terapii zajęciowej

 • Dostępu do kultury, oświaty i rekreacji
 • Spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie zorganizowanych zajęć poza Domem.


  2.Zakres i poziom świadczeń Domu powinien być dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców.


  3. Mieszkańcy mają prawo do samodzielnego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów. Dyrektor Domu zapewnia niezbędne warunki funkcjonowania samorządu mieszkańców.


  § 2.


  1. Mieszkaniec Domu ma między innymi prawo do:

 • godnego traktowania
 • poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz swojej korespondencji
 • wolności myśli i sumienia
 • posiadania i korzystania z własnych ubrań, bielizny osobistej, sprzętów i przedmiotów osobistych
 • wskazania pracownika pierwszego kontaktu
 • zdeponowania w depozycie Domu środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
 • mieszkaniec może wskazać osobę upoważnioną do dysponowania zgromadzonymi środkami pieniężnymi i przedmiotami wartościowymi, określając jednocześnie zakres tego upoważnienia / w sporządzonym na tę okoliczność protokole komisyjnym/
 • korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom zgodnie ze standardem
 • regularnego kontaktu z dyrektorem Domu w określone dni i godziny w tygodniu, podane do ogólnej wiadomości
 • uczestniczenia w działalności Rady Mieszkańców
 • przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych w sposób nienaruszający praw innych mieszkańców
 • uzyskania pomocy w zaspokajaniu własnych potrzeb
 • utrzymywania kontaktów z rodziną i środowiskiem
 • pomocy pracownika socjalnego w rozwiązywaniu osobistych problemów
 • uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców
 • pomocy w zaspokojeniu potrzeb i zapewnieniu sobie ochrony prawnej
 • uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby
 • zgłaszania skarg i wniosków do samorządu i dyrekcji Domu
 • uczestnictwa w pracach samorządu i w wyborach do organów samorządu
 • przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz uzyskiwania z ich strony pielęgnacji i opieki w formach i w zakresie dostosowanym do regulaminu Domu
 • zapewnienia warunków do godnego umierania i sprawienia zmarłemu mieszkańcowi Domu pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego i miejscowymi zwyczajami.
 • przebywania poza Domem, po uprzednim zawiadomieniu dyrekcji Domu o takim zamiarze, a w szczególnych wypadkach po uzyskaniu zgody lekarza lub sądu rodzinnego.
 • nieobecność w Domu może trwać do 60 dni w roku. Ze względu na dobro mieszkańca i po uprzednim porozumieniu z Dyrektorem Domu okres ten może być przedłużony. Nie dotyczy to mieszkańców przebywających poza Domem w celach leczniczych
 • mieszkaniec Domu lub osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty nie ponoszą ich za okres nieobecności mieszkańca Domu w wymiarze nieprzekraczającym 21 dni w roku kalendarzowym


  § 3.


  1. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności:

 • współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb
 • współdziałania w realizacji indywidualnego planu wsparcia, opracowanego z udziałem mieszkańca, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca
 • dbanie na miarę możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie
 • przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego, a w szczególności przestrzeganie Regulaminu Domu
 • przestrzegania praw innych mieszkańców
 • przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu, oraz prawidłowego jego funkcjonowania
 • dbałość o mienie Domu oraz powiadamiania personelu o wystąpieniu awarii wyposażenia
 • naprawianie wyrządzonych szkód materialnych i ponoszenie obciążeń finansowych za wyrządzone szkody
 • zakaz korzystania z przedmiotów lub rzeczy należących do innych osób, chyba że wyrażą na to zgodę
 • przybywanie mieszkańca punktualnie na posiłki:
 • śniadanie 7.30 – 9.30
 • obiad 12.00 – 14.00
 • podwieczorek 15.00
 • kolacja 18.00 – 20.00
 • przebywanie w Domu w godzinach nocnych od 22.00 – 6.00 i przestrzeganie ciszy nocnej.

 • mieszkaniec wyjeżdżający na przepustkę powinien powiadomić o tym fakcie pielęgniarkę dyżurującą lub pracownika socjalnego na 3 dni przed planowanym wyjazdem celem odpisu od wyżywienia

 • zgłaszać każde wyjście i wyjazd poza teren DPS w danym dniu personelowi danego pawilonu w celu wpisu do zeszytu wyjść z podaniem adresu

 • niezwłocznego powiadomienia personelu Domu o sytuacji uniemożliwiającej powrót do Domu w ustalonym wcześniej czasie oraz podania nowego terminu

 • W razie samowolnego opuszczenia Domu przez jego mieszkańców, na okres dłuższy niż 24 godziny, powiadamia się o tym właściwe organy

  Przez rażące naruszenie regulaminu należy rozumieć:

 • przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie Domu połączone z awanturnictwem
 • palenie papierosów w pokojach, można palić tylko w wydzielonych do tego celu miejscach
 • niszczenie mienia współmieszkańców i mienia Domu
 • dokonanie kradzieży mienia Domu i mienia współmieszkańców
 • wyzywanie, ubliżanie, używaniem obraźliwych określeń w stosunku do współmieszkańców i personelu

  W stosunku do mieszkańców, którzy w rażący sposób naruszają postanowienia regulaminu, w szczególności nadużywających alkoholu mogą zostać podjęte następujące działania w celu wyeliminowania takich zachowań:


 • obciążenie mieszkańca kosztami dodatkowego malowania, naprawy lub odkupienia mebli lub sprzętu, które zostały celowo zniszczone
 • wstrzymanie mieszkańcowi wypłaty gotówki w razie notorycznego nadużywania alkoholu
 • upomnienie na piśmie z umieszczeniem w aktach mieszkańca
 • karne przeniesienie do innego pokoju lub pawilonu mieszkalnego
 • z uwagi na porządek i bezpieczeństwo współmieszkańców dopuszcza się ograniczenie zasady intymności przez: wejście do pokoju i zwrócenie uwagi w przypadku uporczywego nieprzestrzegania obowiązujących zasad
 • wejście do pokoju mieszkańca o każdej porze, jeśli istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu palenia papierosów oraz zakłócania spokoju i zagrożenia bezpieczeństwa innych mieszkańców

  Schemat postępowania z osoba nietrzeźwą:


 • umieszczenie osoby nietrzeźwej w pokoju z dala od innych mieszkańców
 • w przypadku trwającego oporu, agresji lub zakłócania spokoju innym mieszkańcom - wezwanie Policji
 • przyjęcie zdecydowanej postawy wobec funkcjonariuszy Policji w celu uniknięcia odmowy zabrania osoby będącej pod wpływem alkoholu do Izby Wytrzeźwień. W razie odmowy, poproszenie funkcjonariusza o dane osobowe (imię, nazwisko, stopień). Pracownik wzywający spisuje notatkę służbową z tego zajścia
 • po każdym incydencie związanym z upojeniem alkoholowym, po wytrzeźwieniu, mieszkaniec odbywa rozmowę z Dyrektorem i pracownikiem socjalnym
 • mieszkaniec uporczywie nadużywający alkoholu będzie miał zakaz uczestnictwa w wyjazdach organizowanych przez Dom, imprezach, czy też wycieczkach
 • rozdysponowanie gotówki z pracownikiem socjalnym, w celu wyeliminowania marnotrawienia środków własnych przez mieszkańca
 • w przypadku dalszego nadużywania alkoholu (pomimo słownych, pisemnych upomnień i kar), wystąpienie do osoby nadużywającej alkoholu o podjęcie leczenia odwykowego, w razie odmowy – przekazanie sprawy na drogę sądową o skierowanie tej osoby do przymusowego leczenia odwykowego
 • rodzaj kar oraz termin zakazu, każdorazowo będzie ustalany przez Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy w zależności od stopnia przewinienia i przedstawiony do zaakceptowania przez Dyrektora Domu

  Wyżej wymienione postanowienia mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań, zapobiec agresji, oraz zapewnić pozostałym mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.


  Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego poszanowania i właściwego stosunku, zarówno do współmieszkańców, jak i pracowników Domu, a także zachowania tajemnicy dotyczącej osobistych spraw współmieszkańców.

  Każdy mieszkaniec ma obowiązek przyczyniania się do dbania o dobrą atmosferę w Domu i prawidłowego jego funkcjonowania poprzez przestrzeganie obowiązujących zasad.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
  Podpisał: Elżbieta Kapłon
  Dokument z dnia: 18.03.2014
  Dokument oglądany razy: 1 594
  Opublikował: Ela Szot
  Publikacja dnia: 18.03.2014
   
  wydruk z dnia: 28.09.2021 // bip.smod.pl