STATUS PRAWNY JEDNOSTKI

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE to jednostka organizacyjna
Powiatu Rzeszowskiego podległa Staroście.


Nadzór merytoryczny nad Domem sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

P C P R w Rzeszowie
ul. Batorego 9
35-959 Rzeszów
tel. 17 8594823 - centrala


Dom ma charakter ponadlokalny i jest przeznaczony dla osób osób przewlekle psychicznie chorych obojga płci. Świadczy usługi na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dom Pomocy Społecznej w Górnie decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 13-04-2010 roku uzyskał zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie Domu ponieważ spełnia warunki w zakresie świadczenia usług na poziomie obowiązującego standardu.

Podpisał: ELŻBIETA KAPŁON
Dokument z dnia: 09.03.2014
Dokument oglądany razy: 1 262
Opublikował: Ela Szot
Publikacja dnia: 28.05.2018
 
wydruk z dnia: 28.09.2021 // bip.smod.pl