mapa strony   |   kontakt   |

STATUT JEDNOSTKI

Uchwała Nr XXXII/316/13

Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Górnie


Rada Powiatu w Rzeszowie uchwala co następuje:

§ 1


Dom Pomocy Społecznej w Górnie zwany dalej "Domem" działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jedn. DZ.U.2013r. poz. 182 z poźn. zm).

2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( tekst jedn. DZ.U. z 2011 roku Nr 231, poz. 1375).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).

3. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (DZ.U. z 2012 roku poz. 964 ).

4. Niniejszego statutu.


§ 2

1. Dom Pomocy Społecznej w Górnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego działającą w formie jednostki budżetowej.


2. Dom podlega Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.§ 3


1.Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych.2.Celem działania Domu jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu określonego w przepisach wykonawczych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu.3.Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji o umieszczeniu wydanej przez Starostę lub z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie lub innych pracowników upoważnionych na wniosek Dyrektora.§ 4


1.Domem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.§ 5


1.Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora Domu określa ustawa.
2.Dom Pomocy Społecznej jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.§ 6


Zasady funkcjonowania Domu, liczbę jego mieszkańców, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określi regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.§ 7


Dom Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.§ 8


Majątek Domu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.§ 9W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.§ 10


Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: ELŻBIETA KAPŁON
Dokument z dnia: 10.03.2014
Dokument oglądany razy: 1 084
Opublikował: Ela Szot
Publikacja dnia: 11.03.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl