mapa strony   |   kontakt   |

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Górnie


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
Administrator danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Górnie o następujących danych kontaktowych:

- adres: Dom Pomocy Społecznej w Górnie, ul. Rzeszowska 7, 36-051 Górno

- e-mail: dps@powiat.rzeszow.pl

- telefon: 17 7728 979

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora:

- adres: Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Górnie,
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 7;
- e-mail: iod@rodoinspektor.info

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie na zasadach określonych w Art. 6 z uwzględnieniem Art.9 unijnego Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu; na podstawie prawa - w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń, dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.

Nasze zadania oraz obowiązki prawne wykonujemy na podstawie prawa,
a w szczególności takich aktów jak:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm.,
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym z późn. zm.,
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych z późn. zm.,
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego z późn. zm.,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm. ,
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- Statut Domu Pomocy Społecznej w Górnie z dnia 14 czerwca 2006 r.


oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

Źródła danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy są w większości pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Państwa. Jednakże niezbędne kategorie Państwa danych mogą również zostać nam udostępnione przez uprawnione do tego podmioty ( np. Powiat - organ prowadzący) lub pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:
- pracownicy naszego Domu, na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
- upoważnione podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą naszego Domu, jeżeli ta obsługa wymaga przetwarzania danych powierzonych,
- podmioty zewnętrzne ( podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu naszego Domu, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy - niezbędnych dla naszej działalności,
- uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących obowiązków na nich obowiązków prawnych, a którym Dom jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
(podmioty mający siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej).

Okres przechowywania danych osobowych - kryteria jego ustalania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres.
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się do czasu pisemnego cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez administratora, w tym profilowaniu
(automatyczne przetwarzanie danych do analiz, ocen lub prognoz dla określenia np. cech, zainteresowań, zachowania, właściwości, sytuacji osoby). Tzn. żadne decyzje dotyczące osób nie będą oparte o informacje pozyskane i wygenerowane w sposób automatyczny.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

- prawo dostępu do przetwarzanych danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia oraz prawo usunięcia danych z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wymogi podania danych i ewentualnie konsekwencje ich niepodania

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w sytuacji gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa lub jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy.
Konsekwencją ich nie podania, będzie brak możliwości realizacji określonego celu np. realizacji z Państwem umowy, czy realizacji obowiązków prawnych.
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORINGZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zw. dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej w Górnie (DPS), 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 7, tel: 17 7728 979, e-mail: dps@powiat.rzeszow.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora:e-mail: iod@rodoinspektor.info

3. Dane osobowe pochodzące z monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie DPS oraz zabezpieczenia mienia DPS na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia RODO, art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art 18e ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz umów.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż określony w przepisach prawa o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

6. Prawa osób, których dane dotyczą: prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa, prawo skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie DPS jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie DPS.

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.


/ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH/
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Elżbieta Kapłon
Dokument z dnia: 13.06.2019
Dokument oglądany razy: 377
Opublikował: Ela Szot
Publikacja dnia: 13.06.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl